Festival 20·21 beschermt je persoonsgegevens en respecteert je privacy. In de Privacyverklaring vind je informatie over hoe Festival 20·21 omgaat met jouw persoonsgegevens. Festival 20·21 houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR).

Festival 20·21 verwerkt uw persoonsgegevens in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt.

 • Het verwerken van de persoonsgegevens beperkt zich tot die gegevens die minimaal nodig zijn voor het toesturen van de jaarlijkse Festivalbrochure via Bpost en de digitale nieuwsbrieven.
 • Je geeft de uitdrukkelijke toestemming voor de verwerking van jouw persoonsgegevens.
 • Festival 20·21 neemt passende technische en organisatorische maatregelen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is.
 • Festival 20·21 geeft geen persoonsgegevens door aan andere partijen.

 
Festival 20·21 is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien je hieromtrent vragen hebt kunt je Festival 20·21 contacteren op het volgende adres: Festival van Vlaanderen Vlaams-Brabant, Brusselsestraat 63, 3000 Leuven  T 016 20 05 40 E info@festival2021.be.
      

Redenen voor het verwerken van persoonsgegevens.

Festival 20·21 verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden en rechtsgronden: 

 • om te kunnen deelnemen aan de Festival 20·21 concerten en activiteiten;
 • om je over gelijkaardige activiteiten/concerten te informeren via Bpost, direct marketing, het versturen van digitale nieuwsbrieven en - uitnodigingen;
 • in functie van het verkrijgen van subsidie door de overheid.

We verwerken onder meer je IP-adres opdat we onze website op peil willen houden en verbeteren. Op die manier kunnen we ook verdachte gedragingen tegengaan op de website

Voor de bovenstaande doelstellingen vraagt en verwerkt Festival 20·21 de volgende persoonsgegevens: 

 • je naam, voornaam en login-gegevens,
 • je adres, e-mail, telefoonnummer, woonplaats,
 • je leeftijd of geboortedatum,
 • je voorkeurstaal.

Daarnaast verzamelen wij ook nog andere persoonsgegevens.

M.b.t. onze diensten en website waar je gebruikt van maakt:
 • je IP-adres, 
 • gegevens die we door cookies hebben verkregen.
Mogelijks foto’s van jou als je naar een activiteit komt:
 • Er is een kans dat je gefotografeerd wordt, en dat deze foto’s op onze website en social media verschijnen om onze concerten / activiteiten te documenteren. Als je dat niet wenst, laat het bij aankomst aan het onthaal weten.
 • Als je foto’s waarop je herkenbaar bent wil laten verwijderen, stuur dan je vraag naar martine@festival2021.be.
 •  Voor publicatie van foto’s met kinderen waarop ze herkend kunnen worden, vragen we vooraf toestemming aan de begeleidende persoon.
 •  Wanneer je zelf een foto van een festivalactiviteit openbaar maakt op social media is het ons toegelaten om die te gebruiken en eventueel te delen op onze website of onze social media (Facebook, Instagram, ...).

Festival 20·21 gebruikt de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor  de gegevens verkregen zijn.

Je inschrijving op de digitale nieuwsbrief (ook gebruikt voor direct mailing en uitnodigingen) kun je zelf beheren door middel van de link om uit te schrijven.  

De website van Festival 20·21 gebruikt  cookies. Meer informatie hierover vind je in de cookie policy (under construction).
 
De gegevens die je aan Festival 20·21 geeft, worden enkel aan derde partijen verstrekt indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden:  
 •  de verzending van de Festivalbrochure (Bpost);
 •  het verzorgen van de internetomgeving (webhosting);
 • het verzorgen van IT-infrastructuur;
 • het verzorgen (en verspreiden) van digitale nieuwsbrieven en uitnodigingen.

Met deze derde partijen maakt Festival 20·21 de nodige afspraken om de beveiliging van jouw persoonsgegevens te waarborgen. Er worden nooit persoonsgegevens doorgegeven aan andere partijen waarmee er geen verwerkersovereenkomst is afgesloten. Enkel wanneer dit wettelijk verplicht en toegestaan is - in geval de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij Festival 20·21 opvraagt.

Bewaartermijn 
Festival 20·21 bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt, dan wel op grond van de wet is vereist. Als algemene regel houden we persoonsgegevens maximaal 5 jaar bij. 

Beveiliging van de gegevens 
Festival 20·21 neemt de passende technische en organisatorische maatregelen om uw  persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, waaronder: 
 •  alle personen die namens Festival 20·21 van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan; 
 • onze medewerkers (vast team en jobstudenten) zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens;
 •  Festival 20·21 hanteert een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid;
 •  Festival 20·21 maakt back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.

Festival 20·21 is geenszins aansprakelijk voor de rechtstreekse of onrechtstreekse schade veroorzaakt door een onrechtmatig of oneigenlijk gebruik van je persoonsgegevens door een derde.

Jouw rechten omtrent jouw gegevens 
Je hebt recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven die wij van je ontvangen hebben. Hierboven is vermeld t hoe je Festival 20·21 kunt contacteren.