FESTIVAL 20/21 BESCHERMT UW PERSOONSGEGEVENS EN RESPECTEERT UW PRIVACY

In de Privacyverklaring vindt u informatie over hoe Festival 20/21 omgaat met uw persoonsgegevens.

Festival 20/21 houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR).

Festival 20/21 verwerkt uw persoonsgegevens in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt.

 • Het verwerken van de persoonsgegevens beperkt zich tot die gegevens die minimaal nodig zijn voor het toesturen van de jaarlijkse Festivalbrochure via Bpost en de digitale nieuwsbrieven.
 • U geeft de uitdrukkelijke toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • Festival 20/21 neemt passende technische en organisatorische maatregelen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
 • Festival 20/21 geeft geen persoonsgegevens door aan andere partijen.

Festival 20/21 is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u hieromtrent vragen heeft kunt u Festival 20/21 contacteren op het volgende adres:

Festival 20/21, Brusselsestraat 63, 3000 LeuvenT 016 20 05 40 E info@festival2021.be

WAAROM VERWERKT FESTIVAL 20/21 PERSOONSGEGEVENS?

Festival 20/21 verwerkt uw persoonsgegevens - naam, voornaam, adres, e-mail - voor de volgende doeleinden en rechtsgronden:

 • om te kunnen deelnemen aan de Festival 20/21 activiteiten;
 • om u over gelijkaardige activiteiten/concerten te informeren via Bpost, direct marketing, het versturen van digitale nieuwsbrieven en - uitnodigingen;
 • in functie van het verkrijgen van subsidie door de overheid.

Festival 20/21 gebruikt de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoorde gegevens verkregen zijn.

Uw inschrijving op de digitale nieuwsbrief (ook gebruikt voor direct mailing en uitnodigingen) kunt u zelf beheren door middel van de link om uit te schrijven.

De website van Festival 20/21 gebruikt cookies. Meer informatie hierover vind je in de cookie policy (under construction).

De gegevens die u aan Festival 20/21 geeft, worden enkel aan derde partijen verstrekt indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden:

 • de verzending van de Festivalbrochure (Bpost);
 • het verzorgen van de internetomgeving (webhosting);
 • het verzorgen van IT-infrastructuur;
 • het verzorgen (en verspreiden) van digitale nieuwsbrieven en uitnodigingen (webhosting).

Met deze derde partijen maakt Festival 20/21 de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Er worden nooit persoonsgegevens doorgegeven aan andere partijen waarmee er geen verwerkersovereenkomst is afgesloten. Enkel wanneer dit wettelijk verplicht en toegestaan is - in geval de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij Festival 20/21 opvraagt.

BEWAARTERMIJN

Festival 20/21 bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt, dan wel op grond van de wet is vereist. Als algemene regel houden we persoonsgegevens maximaal 5 jaar bij.

BEVEILIGING GEGEVENS

Festival 20/21 neemt de passende technische en organisatorische maatregelen om uwpersoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, waaronder:

- alle personen die namens Festival 20/21 van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;

- onze medewerkers (vast team en jobstudenten) zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens;

- Festival 20/21 hanteert een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid;

- Festival 20/21 maakt back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.

UW RECHTEN MBT UW GEGEVENS

U hebt recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven die wij van u ontvangen hebben.

Bovenaan deze privacyverklaring staat hoe u Festival 20/21 kunt contacteren.